• Oświadczenie w sprawie dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Gaju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji spgaj.edupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 2007-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
     i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu  niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

     Wymagania, które nie zostały spełnione:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
     • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
     • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
     • budowa strukturalna części dokumentów bez możliwości ingerencji - np. pliki w formacie pdf lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji/ dostosowania formatu

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Skróty klawiaturowe:

     na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową: adres e-mail: zsgaj@mogilany.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 270 11 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Procedura wnioskowo-skargowa:

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

     Główne wejście do budynku znajduje się ono od strony parkingu przy ulicy Szkolnej. Do szkoły prowadzą schody i podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek ma jeszcze dodatkowe wejście od strony ul. Szkolnej i trzy wejścia od boisk. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro i przyziemie) znajduje się korytarz i toalety. Na piętro i przyziemie prowadzą schody. Budynek nie posiada wind. Przed wejściem głównym do szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.